Екстрите на мотела


 
     Характерното за мотел 'Белият камък', че наред с традиционните хотелска и ресторантска част предлага и редица други услуги: паркиране, миене ма МПС, отстраняване на повреди на автомобили, автобоядисване, пазаруване.
     Мотелът разполага със собствени автопарк, автомивка, автокъща, автосервиз, автобоядийски цех,  магазини за автобои, авточасти и хранителни стоки. 

     Работното време на магазините, предлагащи посочените услуги е 8.00 - 20.00 часа. При аварийни случаи се отзоваваме денонощно.

 

Ìîòåëúò ðàçïîëàãà ñúñ ñîáñòâåíè àâòîêúùà, àâòîñåðâèç, àâòîáîÿäèéñêè öåõ, àâòîìèâêà, ìàãàçèíè çà àâòîáîè, àâòî÷àñòè è õðàíèòåëíè ñòîêè.